هم اکنون
دوشنبه، 4 شهريور ماه، 1398
ساعت :
وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی
نظرسنجی
به نظر شما هفته فرهنگی شهرستان فراهان چگونه برگزار شد؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیفنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 30
لینک های مرتبط

مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شهرداری

 _TITLE: تاریخ جلسات شورای شهر

\r\n \"\" _MORE
 _TITLE: وظایف واحد درآمد

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n وظايف واحد درآمد

\r\n
\r\n  \r\n  
\r\n
\r\n

\r\n 1-انجام امور دريافت وجوه نقدي و يا اسناد دريافتي بعد از محاسبات واحد شهر سازي

\r\n

\r\n 2- انجام امور ثبت فيشهاي واريز بانكها .

\r\n

\r\n 3- نگهداري فيشهاي پرداختي شهروندان .

\r\n

\r\n 4- اجراي قوانين و مقررات موضوع عوارض ( زير بنا و ..... ) در محدوده منطقه

\r\n

\r\n 5- كنترل پرونده ها از نظر ارقام قوانين –جرائم –محاسبات 

\r\n

\r\n 6- انجام امور مربوطه به چكهاي شهروندان

\r\n

\r\n 7- انجام امور مربوط به آمار در آمد و گزارش به مديريت در پايان هر ماه

\r\n

\r\n 8- انجام اموري كه از مافوق ارجاع مي شود

\r\n

\r\n 9- مكاتبه با سازمانهاي وابسته

\r\n

\r\n 10- انجام امور ثبت فيشهاي واريز بانكها

\r\n

\r\n 11- تهیه پیش نویس تعرفه عوارضات محلی.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: وظایف واحد انبارداری _MORE
 _TITLE: وظایف واحد آتش نشانی

\r\n آتش نشانی و خدمات ایمنی

\r\n

\r\n -         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق .

\r\n

\r\n -         شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای .

\r\n

\r\n -         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق .

\r\n

\r\n -         استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل .

\r\n

\r\n -         شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف .

\r\n

\r\n -         آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف ساز ها یا پودرپاش ها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار .

\r\n

\r\n -         حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن .

\r\n

\r\n -         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق . _MORE
 _TITLE: وظایف واحد دانه بندی شن و ماسه

\r\n این صفحه به زودی بروز می گردد. _MORE
 _TITLE: وظایف واحد کارپردازی

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرح وظایف واحد کارپردازی

\r\n
\r\n

\r\n ـ اداره و نظارت بر امور كارپردازيها ، خريدهاي داخلي و خارجي .
\r\n ـ پيش بيني تجهيزات و ملزومات اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري .
\r\n ـ دريافت فهرست تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد آنها حتي المقدور بصورت عمده .
\r\n ـ پيگيري خريد و توزيع مايحتاج كليه واحدهاي شهرداري بر اساس تقاضاهاي رسيده با نازلترين قيمت و با كيفيت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .
\r\n ـ تحويل اجناس خريداري شده به واحد اموال و انبار بر اساس ضوابط ذيربط .
\r\n ـ تنظيم اسناد هزينه لوازم خريداري شده طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها .
\r\n ـ انجام معاملات جزئي توسط متصدي خريد پس از جلب موافقت رئيس مربوطه .   
\r\n ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .
\r\n ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق محول مي گردد .

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: وظایف واحد فضای سبز

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n وظایف واحد فضای سبز شهرداری

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  1) ايجاد ونگهداري واداره كليه امور پاركها ، فضاي سبز ميادين وبلوارها ووسائل تفريحي وانجام هر گونه تحقيقات علمي وكشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز وطرح وبرنامه ريزي درجهت گسترش اين امر وارائه خط مشيء هاي اساسي وبنيادي وسوق دادن امور به سمت استانداردها.

\r\n

\r\n 2) تهيه ضوابط مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز مصوبه 59/3/3 شوراي انقلاب درشهرها.

\r\n

\r\n  3) مشاوره و كارشناسي و ارائه خدمات فضاي سبز براي مراجعين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب تهيه طرح ، پيشنهاد و اجراء .

\r\n

\r\n  4) تهیه طرح آبیاری قطره ای و گرفتن مشاور و پیمانکار و نظارت بر اجرای طرح .

\r\n

\r\n  5) برنامه ريزي و اقدام جهت انجام كليه عملياتهای اجرايي.

\r\n

\r\n 6) فعالیتهای فوق در قالب واحدهای فعال سازمان که شامل واحدهای زیر می باشد انجام می گردد.

\r\n

\r\n 7) اقدام جهت انجام هرس درختان توسط پرسنل فضای سبز و نظارت بر کار آنان .

\r\n

\r\n 8) اقدام جهت کوتاه کردن چمن های سطح شهر .

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: وظایف واحد عمران

\r\n امور عمرانی و شهرسازی

\r\n

\r\n -         نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی .

\r\n

\r\n -         نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری .

\r\n

\r\n -         انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل . _MORE
 _TITLE: وظایف واحد مالی

\r\n شرح وظایف مسئول امورمالی :

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n ـ رهبري و اداره امور درآمد ، كارپردازي ، حسابداري ، اموال و انبارها.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چهار چوب ضوابط ذيربط.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .

\r\n

\r\n ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

\r\n

\r\n ـ نظارت و كنترل عمليات مالي شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

\r\n

\r\n ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

\r\n

\r\n ـ ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.

\r\n

\r\n ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: وظایف واحد اداری و روابط عمومی

\r\n شرح وظایف واحد امور اداری 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ـ بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری .

\r\n

\r\n ـ نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها .

\r\n

\r\n ـ بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداری .

\r\n

\r\n ـ صدور ابلاغ احکام حقوقی کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری .

\r\n

\r\n ـ تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان ، تهیه و تکمیل فرم های ارزشیابی سالانه پرسنل اداری .

\r\n

\r\n ـ ابلاغ شرح وظایف پرسنل .

\r\n

\r\n ـ نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل .

\r\n

\r\n ـ رسیدگی به تقاضاهای استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و ... .

\r\n

\r\n ـ رسیدگی به امورکسبه درخصوص مکاتبات مجمع امورصنفی واتحادیه های تحت پوشش در خصوص صدور و تمدید پروانه کسب و ارائه پاسخ مکاتبات و استعلام ها پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهراری .

\r\n

\r\n ـ دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری و شرکت در جلسات مربوطه و ابلاغ رای کمیسیون به مالکین  .

\r\n

\r\n ـ همکاری مستمر با مجمع امور صنفی شهرستان در جهت قانونمندی و ساماندهی اصناف شهر .

\r\n

\r\n ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n وظايف روابط عمومي

\r\n

\r\n 1- هماهنگي با شهروندان جهت ملاقات با شهردار.
\r\n 2- ثبت نام و تكميل فرم ملاقات غيرحضوري با شهردار و ابلاغ جوابيه به شهروندان.
\r\n 3- اخذ اخبار از شهرداري و اعلام به جرايد و اعلام به سايت شهرداري.
\r\n 4- پيگيري در خواستهاي تلفني شهروندان.
\r\n 5- نامگذاري معابر.
\r\n 6- راه اندازي و اداره نمايشگاه هاي تبليغي شهرداري.
\r\n 7- آگهي مزايده و منافصه.
\r\n 8- نشستهاي راديويي و تلويزيوني.
\r\n 9- ارسال پيام تبريك و تسليت.
\r\n 10- بازديد از مشكلات سطح شهر و تهيه گزارش خبري.
\r\n 11- طراحي بنرها و بيلبوردها. _MORE
 _TITLE: وظایف واحد خدمات شهری

\r\n شرح وظایف مسئول خدمات شهری

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n       1. رسیدگی و مراقبت مستمر در نظافت شهر .

\r\n

\r\n       2.جلو گیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت .

\r\n

\r\n       3. نظارت بر ازبین بردن حیوانات موذی و سگهای ولگرد .

\r\n

\r\n       4. نظارت در امر برف روی ومراقبت در پاک بودن مسیلها ، جوی های آب و انهار و پیشگیری لازم در جلوگیری از جریان سیلابها به معابر در محدوده شهر.

\r\n

\r\n       5. حفظ ارتباط با ساکنین شهر و آگاه نمودن آنان از خدمات و فعالیتهای انجام شده و جلب همکاری اهالی شهر و بطور کلی ارتقاء سطح بهداشت شهر .

\r\n

\r\n       6. مسئول ستاد سیل و حوادث غیر مترقبه در محدوده شهر .

\r\n

\r\n       7. نظارت بر جمع آوری زباله و دفن ان بطریقه بهداشتی .

\r\n

\r\n       8. انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود . _MORE
 _TITLE: وظایف واحد حراست _MORE
 _TITLE: وظایف واحد حسابداری

\r\n شرح وظایف واحد حسابداري

\r\n

\r\n  ـ تنظيم اسناد هزينه هاي جاري و اسناد خريد و ليست هاي حقوق كاركنان و ليست هاي دستمزد كارگران و رسيدگي قبل از پرداخت .

\r\n

\r\n  ـ نگهداري حساب پرداخت ها و هزينه هاي مربوط به تنخواهگردان واحدهاي مختلف .

\r\n

\r\n  ـ رسيدگي به حسابها و صورت وضعيت هاي پيمانكاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري و ساير صورتحسابها .

\r\n

\r\n  ـ نظارت در مناقصه ها و مزايده ها و معاملات شهرداري در حدود مقررات و آئين نامه معاملات شهرداريها .

\r\n

\r\n  ـ نگهداري و نظارت در حساب انبارها .

\r\n

\r\n  ـ نگهداري حساب درآمد و هزينه و تأسيسات و اموال شهرداري .

\r\n

\r\n  ـ صدور حواله براي پرداختهاي عهده خزانه شهرداري .

\r\n

\r\n  ـ ثبت كليه عمليات مالي در دفاتر روزنامه و معين و كل .

\r\n

\r\n  ـ تهيه گزارشها و صورتهاي مالي و ترازنامه و گزارش تفريق بودجه.

\r\n

\r\n بايگاني اسناد و مدارك مالي .

\r\n

\r\n  ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعاليتهاي حسابداري كه در ساير واحدهاي تابعه امور مالي انجام مي شود و تمركز انعكاس و ثبت نتايج آنها در سيستم حسابداري شهرداري . _MORE
 _TITLE: مشاهیر

\r\n \"\"

\r\n

\r\n میرزا عیسی قائم مقام فراهانی

\r\n

\r\n میرزا عیسی قائم مقام فراهانی مشهور به میرزا بزرگ قائم مقام اول. در ابتدا منشی حاج ابراهیم‌خان اعتمادالدولۀ شیرازی صدراعظم بود. سپس در ۱۲۱۳ ق به سمت وزارت عباس میرزا نایب‌السلطنه و پیش‌کاری آذربایجان تعیین شد و به تبریز رفت. از جمله کارهای او و عباس میرزا فرستادن محصل و هنرآموز به انگلستان برای آموختن بعضی علوم و صنایع جدید بود. وی در تبریز به بیماری وبا درگذشت. از آثار وی: "رسالۀ جهادیه" به‌نام‌های "احکام‌الجهاد و اسباب‌الرشاد" و "الجهادیه" که به ترتیب "الجهادیهٔ الکبری" و "الجهادیهٔ الصغری" است ، و او آنها را از روی رساله‌های جهادیۀ متعددی که علماءِ زمان می‌نوشتند تحریر و تنظیم کرده و فرزند او میرزا ابوالقاسم قائم مقام بر آنها دیباچه‌ای نگاشته است؛ "دیوان" شعر؛ "اثبات‌النبوهٔ الخاصهٔ" ، به زبان فارسی.روحش شاد و یادش گرامی باد.

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n قائم مقام فراهانی

\r\n

\r\n میرزا ابوالقاسم فرزند میرزا عیسی در سال 1193 قمری به دنیا آمد و دوران كودكی را به تحصیل علوم و و كسب كمالات گذراند.وی وزیری لایق دارای حسن تدبیر ، شاعر و استاد در نظم و نثر فارسی بود كه پس از مرگ پدر ، به جای وی به وزارت انتخاب گردید . گویند در زمانیكه عباس میرزا در مشهد بیمار بود ، از قائم مقام خواست كه در رسانیدن محمد میرزا (پسرش) به سلطنت ، دستیار او باشد و آن دو در حرم حضرت امام رضا (ع) سوگند یاد كردند كه به یكدیگر خیانت نكنند.بعد از مرگ فتحعلیشاه (سال 1250 ) قائم مقام به عهد خود وفا نمود و محمد میرزا را به سلطنت رسانید و او نیز قائم مقام را به عنوان صدراعظم برگزید. در بدو صدارت ، قائم مقام خزانه را تهی و اوضاع ایران را دچار اختلال دید و او به شدت به اصلاح امور پرداخت و بــرای پیشــرفت كار حتی با نظر شاه در مواردی كه صلاح می دید مخالفت كرد و این مسایل موجب كدورت شاه می شد . از خصوصیات قائم مقام ایستادگی شدید در مقابل زیاده طلبیها و سودجوییهای خارجیان بود و نوشته اند كه او به هیچ وجه در قبال زیاده طلبی های خارجیان تسلیم نشده و حتی به قیمت جان خود منافع ملت ایران و مصالح كشور را به بیگانگان واگذار نكرده است. قائم مقام همچنین به تربیت میرزاتقی خان امیركبیر كه فرزند آشپز خود بود همت گماشت تا جایی كه میرزا تقی خان به صدارت ناصرالدین شاه رسید . او كه وزیری لایق بود با سعایت مخالفین به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید و با كشته شدن او چرخ پیشرفت و ترقی ایران باز ایستاد. قائم مقام دارای تألیفاتی نیز می باشد كه عبارتند از: 1 ـ انشاء كه حاوی مكتوبات منشآت اوست كه بعد از درگذشت قائم مقام ، فرهاد میرزا آنها را جمع آوری ، تدوین و به چاپ رسانید و به نام منشآت قائم مقام معروف است.2 ـ كتاب جلایرنامه ـ 3 ـ الجهادیه 4 ـ دیباچه جهادیه صغرای پدرش میرزا عیسی 5 ـ دیباچه جهادیه كبرای پدرش6 ـ دیوان شعر ســــرانجام قائم مقام را با وجود فراز و نشیب های زیاد در زندگی سیاسی و اجتماعی خود در سال 1251 قمری به امر محمد شاه در حوضخانه كاخ نگارستان خفه كردند و هم اكنون مرقد او در رواق ابوالفتوح رازی محفوظ می باشد.روحش شاد و یادش گرامی باد.

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n میرزا تقی خان امیر کبیر

\r\n

\r\n «میرزا محمد تقی‌خان فراهانی»(زاده: ۱۱۸۶، درگذشته:۲۰ دی ۱۲۳۰) مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد. مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه) بود. وی بنیان‌گذار دارُالفُنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو به فرمان او در تهران پایه‌گذاری شد. هم‌چنین انتشار روزنامهٔ وقایع اتفاقیه از جمله کارهای وی به‌شمار می‌آید. امیرکبیر پس از این که با دسیسهٔ اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید.

\r\n

\r\n آرامگاه اميركبير كجاست؟

\r\n

\r\n مرقد امیر کبیر درست در حجره جنوب شرقی صحن ، یا حیاط مسقف شده فعلی حرم سید الشهدا ، قرار دارد . به عبارت دیگر کسانی که در صف نخست نماز جماعت، در مکان مسقف شده کنونی بایستند ، مرقد امیر در موازات شانه چپ آنها جای می گیرد . در حال حاضر پس از مرمت های جدید ، سنگ مزاری برای ایشان ، روی دیوار حجره نصب شده ، تا نشانی از آن بزرگ مرد باشد. امید است عموم ایرانیان آرامگاه او را نیز زیارات کنند تا همگان بدانند که کنار سید شهیدان ، آزادگانی بزرگ نیز عاشقانه آرمیده اند ! اشاره کنم که برابر روایات تاریخی ، پس از شهادت امیر ، ابتدا او را در کاشان بخاک سپردند . اما برابر خواست همسرش عزت الدوله - که نقش بزرگی کنار مجاهدت و پایداری امیر داشت- و می دانست جسم بی جان او نیز نباید نزد شاهان قاجار باشد ، کالبد امیر را به کربلا حمل کرد و در مکان اشاره شده دفن نمود . آن زمان شعری برای سنگ مزارش نگاشته شد تا گواه بر شهادت و سعادت او در آسمان ، و جهنمی بودن قاتلانش باشد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n ادیب الممالک فراهانی

\r\n

\r\n محمدصادق بن حاجی میرزا حسین فراهانی (۱۱ مرداد ۱۲۳۹، گازران- ۱۲۹۶) ملقب به ادیب‌الممالک فراهانی و امیرالشعرا و متخلص به امیری و پروانه شاعر، ادیب و روزنامه نگار دوره مشروطه. او در پانزده سالگی و پس از مرگ پدرش به تهران آمد و به پایمردی حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی، به دستگاه طهماسب میرزا مؤیدالدوله راه یافت. ادیب از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ ه‍.ق. همراه امیر نظام در مناطقی مانند آذربایجان، کردستان، کرمانشاه به سر می‌برد. درسالهای ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ ه‍. ق در تهران به سر می‌برد بردو در دارالترجمه دولتی مشغول به کار بود. در سال ۱۳۱۴ ق بار دیگر همراه امیرنظام به آذربایجان رفت و هنگامیکه مدرسه لقمانیه تبریز در سال ۱۳۱۶ ق افتتاح شد، نیابت ریاست آنجا را عهده دار گشت و در همین سال روزنامه ادب را در تبریز منتشر ساخت. در سال ۱۳۱۸ ه‍. ق راهی خراسان شد و انتشار روزنامهٔ ادب را تا سال ۱۳۲۰ در آنجا پی گرفت. در سال ۱۳۲۱ه‍. ق به تهران آمد و سردبیری روزنامهٔ ایران سلطانی را تا سال ۱۳۲۳ عهده دار شد. در این سال به بادکوبه رغت و انتشار بخش فارسی روزنامه ارشاد را که به ترکی منتشر می‌شد، بر عهده گرفت. در سال ۱۳۲۴ه‍. ق بار دیگر به تهران بازگشت و این بار سردبیری روزنامه مجلس به او سپرده شد. او در سال ۱۳۲۵ روزنامه عراق عجم را در همین شهر منتشر ساخت. در دوران استبداد محمد علیشاه ادیب به صف مشروطه‌خواهان پیوست، و در سال ۱۳۲۷ه‍. ق همراه با مجاهدان فاتح وارد تهران شد. در سال ۱۳۲۹ه‍. ق وارد عدلیه یا دادگستری امروزی شد و تا پایان عمر به ریاست چندین شعبه عدلیه در شهرهای اراک، سمنان، ساوجبلاغ و یزد منصوب شد. ادیب‌الممالک فراهانی در روز ۲ اسفند ۱۲۹۵ خورشیدی (۲۸ ربیع‌الثانی سال ۱۳۳۵ه‍. ق) در شهر یزد سکته کرد و در همین سال پس از بازگشت به تهران درگذشت. آرامگاه او در شهر ری است.روحش شاد و یادش گرامی باد.

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n عالمتاج قائم مقامی متخلص به ژاله

\r\n

\r\n ژاله در اواخر دوره قاجار در فراهان زاده شد. مادرش مریم یا گوهر ملک دختر معین الملک بود و پدرش میرزا فتح‌الله، نبیرهٔ قائم مقام فراهانی. او در پنج سالگی خواندن فارسی و عربی را نزد یک شیخ آغاز کرد و تا پانزده سالگی دروس دیگر را آموخت.در پانزده سالگی همراه پدرش به تهران رفت و در سال ۱۳۱۷ ق. با دوست پدرش، علی‌مرادخان بختیاری (علی‌مراد خان میرپنج بختیاری، خواهرش همسر سردار اسعد بود ) که در خدمات لشکری و نظامی بود ازدواج کرد و پسرش، حسین پژمان بختیاری را به دنیا آورد. ازدواج آنها پس از هفت سال به جدایی انجامید و پژمان ابتدا تحت سرپرستی پدرش بزرگ شد و با مرگ علی‌مرادخان سرپرستی او بر عهده علی‌قلی خان سردار اسعد و جعفرقلی خان سردار اسعد درآمد تا آن که در ۲۷ سالگی نزد مادرش رفت و تا پایان عمر ژاله با وی بود.به گفته پژمان، ژاله اواخر عمر را باخواندن کتابهای ادبی، تاریخ و نجوم سپری کرد و در ۵ مهر ۱۳۲۶ ساعت یک بعدازظهر در سن ۶۳ سالگی درگذشت و در امامزاده حسن در تهران به خاک سپردندش.روحش شاد و یادش گرامی باد.

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n استاد فتحعلی واشقانی فراهانی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فتحعلی واشقانی در سال [۱۳۹۱ - ۱۳۰۹]] هجری خورشیدی در روستای واشقان از توابع فراهان اراک متولد شد. دراوان کودکی نخست به فراگیری قرآن و تحصیلات مکتبی و تمرین خوشنویسی پرداخت. اولین استادش در خط، میرزا ذبیح‌الله واشقانی بود که اولین سرمشق را بر لوح چوبی با عبارت «اول کارها به نام خدا» تعلیم کرد. وی در سال ۱۳۳۵ به تهران مهاجرت کرد و در کلاس اساتید بزرگی همچون سیدحسین و سیدحسن میرخانی شرکت نمود و مراحل رشد در خوشنویسی را طی کرد. انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۴۳ او را به عنوان اولین مدرس خود انتخاب نمود و بسیاری از شاگردان ایشان هم‌اکنون در انجمن خوشنویسان ایران به عنوان مدرس فعالیت می‌کنند. او در سال ۱۳۵۹ به تشخیص اساتید سیدحسن و سیدحسین میرخانی، علی اکبر کاوه و ابراهیم بوذری به درجهٔ استادی رسید. وی در سال ۱۳۶۷ به استناد آثار قلمی و نمایشگاه و فعالیت فرهنگی هنری که از وی به جا مانده بودگواهینامه درجه یک هنری که معادل مدرک دکتری است را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. استاد ضمن برگزاری کلاس‌های آموزشی به تاسیس انجمن خوشنویسان در شهرهای اراک، ((فراهان))تفرش، آشتیان، ساوه، مامونیه، دلیجان، محلات، خمین، شازند، کمیجان، خنج، اوز، گراش، لار، لامر و بستک اهتمام ورزید. او در سال ۱۳۷۱ به‌عنوان نماینده ایران برای اشاعه هنر خوشنویسی به کشور یمن رفت و در سال ۱۳۷۵ نیز به همراه سایر استادان به کشور جمهوری آذربایجان سفر کرد. وی در سال ۱۳۷۵از اکبر هاشمی رفسنجانی لوح تقدیر دریافت کرد.استاد مدتها از بیماری سرطان ریه و سرطان مثانه رنج می برد و سرانجام در روز 13 آبان 1391 ساعت 17:30 بر اثر پیشرفت بیماری سرطان در سن 82 سالگی درگذشت. پیکر وی در روز 16 آبان در روستای واشقان به خاک سپرده شد.در زمان حیات استاد به پاس قدردانی از خدمات ایشان خیابانی در شهر فرمهین به نام استاد واشقانی نامگذاری شده است روحش شاد و یادش گرامی باد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: معرفی واحد درآمد

\r\n \"\"

\r\n

\r\n نام: عباس

\r\n

\r\n نام خانوادگی: شاه آبادی فراهانی

\r\n

\r\n سمت: مسئول درآمد

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری _MORE
 _TITLE: معرفی واحد انبارداری _MORE
 _TITLE: منشور اخلاقی کارکنان

\r\n بسم الله الرحن الرحیم

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \"\"\r\n

\r\n  منشور اخلاقی

\r\n
\r\n  \"\"
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کارکنان شهرداری فرمهین

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"  کارکنان شهرداری فرمهین : با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امورخود قرار می دهند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"  کارکنان شهرداری فرمهین : بر این باورند که شهروندان، متولیان واقعی شهرند، و از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم می شمارند. 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\" کارکنان شهرداری فرمهین : با رعیات نظم ، آراستگی ، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری ( مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه ) می باشند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\" کارکنان شهرداری فرمهین : باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند. 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\" کارکنان شهرداری فرمهین : انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت انان در شهرداری جلوگیری نمایند. 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\" کارکنان شهرداری فرمهین : مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار انان قرار دهند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\" کارکنان شهرداری فرمهین :خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند. 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\" کارکنان شهرداری فرمهین : بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری فرمهین می پردازند. 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\" کارکنان شهرداری فرمهین : استقبال خود را از انتقاد وپیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند. 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n ستاد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع شهرداری فرمهین _MORE
 _TITLE: وظایف و اختیارات

\r\n شهرداری (وظایف و اختیارات)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n   شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساكنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است كه از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشكیل شده است.
\r\n
\r\n   نقاطی كه شهرداری در آنجا تشكیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات كشوری، در نقاطی كه شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشكیل شود. با وجود این قانون به وزارت كشور اجازه داده است در نقاطی كه دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:
\r\n
\r\n   1) در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛
\r\n
\r\n   2) در بعضی از نقاط كه فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛
\r\n
\r\n   3) برای چند محل كه به هم نزدیك‌تر و در مجموع برای تشكیل یك شهرداری مناسبند.
\r\n
\r\n   در هر حال، تشكیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت كشور است.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n محدودۀ شهر:
\r\n
\r\n   در نقاطی كه طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای كه به تصویب وزارت كشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تكلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)
\r\n
\r\n   چون حوزۀ محلی عملكرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مكلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و  وزارت كشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات كشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت كشور و مسكن و شهرسازی تعیین می‌گردد.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n سازمان شهرداری:
\r\n
\r\n   سازمان اداری شهرداری به درآمد و امكانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسد.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n شهردار:
\r\n
\r\n   اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشكیل نشدن شوری، توسط وزیر كشور انتخاب می‌شود.
\r\n
\r\n   انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر كشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد كه تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌كند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذكور باشد.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n وظایف ادارۀ شهرداری:
\r\n
\r\n   طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:
\r\n
\r\n   1) احداث خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛
\r\n
\r\n   2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛
\r\n
\r\n   3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛
\r\n
\r\n   4) ایجاد غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛
\r\n
\r\n   5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارك‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛
\r\n
\r\n   6) صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران؛
\r\n
\r\n   7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی كه در سطح شهر ساخته می‌شود؛
\r\n
\r\n   8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛
\r\n
\r\n   9) ساختمان و آسفالت كردن كوچه‌ها و معابر عمومی.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:
\r\n
\r\n   شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را بركنار می‌كند؛ و این شورای شهر است كه نبض كارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت كامل دارد.


 _MORE
 _TITLE: بخشنامه ها

\r\n مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری ها - نوشته: محمد فاضل صارمی زاده

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: مزایده ها

\r\n \"\"

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n   _MORE
مرخصی تاکسی
عوارض خودرو
پرداخت قبوض
ثبت شکایات
شهرنما
رزرو بلیط
صورتحساب گاز
شارژ سیم کارت
پیگیری کارت سوخت
رهگیری مرسولات پستی
تسهیلات ازدواج
آرشیو اخبار
مناقصه ها و مزایده ها
تکریم ارباب رجوع
محصولات همراه
تلویزیون
رادیو
رزرو اماکن اقامتی