هم اکنون
دوشنبه، 4 شهريور ماه، 1398
ساعت :
وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی
نظرسنجی
به نظر شما هفته فرهنگی شهرستان فراهان چگونه برگزار شد؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیفنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 30
لینک های مرتبط

مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وظایف

 _TITLE: وظایف واحد درآمد

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n وظايف واحد درآمد

\r\n
\r\n  \r\n  
\r\n
\r\n

\r\n 1-انجام امور دريافت وجوه نقدي و يا اسناد دريافتي بعد از محاسبات واحد شهر سازي

\r\n

\r\n 2- انجام امور ثبت فيشهاي واريز بانكها .

\r\n

\r\n 3- نگهداري فيشهاي پرداختي شهروندان .

\r\n

\r\n 4- اجراي قوانين و مقررات موضوع عوارض ( زير بنا و ..... ) در محدوده منطقه

\r\n

\r\n 5- كنترل پرونده ها از نظر ارقام قوانين –جرائم –محاسبات 

\r\n

\r\n 6- انجام امور مربوطه به چكهاي شهروندان

\r\n

\r\n 7- انجام امور مربوط به آمار در آمد و گزارش به مديريت در پايان هر ماه

\r\n

\r\n 8- انجام اموري كه از مافوق ارجاع مي شود

\r\n

\r\n 9- مكاتبه با سازمانهاي وابسته

\r\n

\r\n 10- انجام امور ثبت فيشهاي واريز بانكها

\r\n

\r\n 11- تهیه پیش نویس تعرفه عوارضات محلی.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: وظایف واحد انبارداری _MORE
 _TITLE: وظایف واحد آتش نشانی

\r\n آتش نشانی و خدمات ایمنی

\r\n

\r\n -         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق .

\r\n

\r\n -         شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای .

\r\n

\r\n -         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق .

\r\n

\r\n -         استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل .

\r\n

\r\n -         شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف .

\r\n

\r\n -         آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف ساز ها یا پودرپاش ها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار .

\r\n

\r\n -         حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن .

\r\n

\r\n -         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق . _MORE
 _TITLE: وظایف واحد دانه بندی شن و ماسه

\r\n این صفحه به زودی بروز می گردد. _MORE
 _TITLE: وظایف واحد کارپردازی

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرح وظایف واحد کارپردازی

\r\n
\r\n

\r\n ـ اداره و نظارت بر امور كارپردازيها ، خريدهاي داخلي و خارجي .
\r\n ـ پيش بيني تجهيزات و ملزومات اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري .
\r\n ـ دريافت فهرست تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد آنها حتي المقدور بصورت عمده .
\r\n ـ پيگيري خريد و توزيع مايحتاج كليه واحدهاي شهرداري بر اساس تقاضاهاي رسيده با نازلترين قيمت و با كيفيت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .
\r\n ـ تحويل اجناس خريداري شده به واحد اموال و انبار بر اساس ضوابط ذيربط .
\r\n ـ تنظيم اسناد هزينه لوازم خريداري شده طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها .
\r\n ـ انجام معاملات جزئي توسط متصدي خريد پس از جلب موافقت رئيس مربوطه .   
\r\n ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .
\r\n ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق محول مي گردد .

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: وظایف واحد فضای سبز

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n وظایف واحد فضای سبز شهرداری

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  1) ايجاد ونگهداري واداره كليه امور پاركها ، فضاي سبز ميادين وبلوارها ووسائل تفريحي وانجام هر گونه تحقيقات علمي وكشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز وطرح وبرنامه ريزي درجهت گسترش اين امر وارائه خط مشيء هاي اساسي وبنيادي وسوق دادن امور به سمت استانداردها.

\r\n

\r\n 2) تهيه ضوابط مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز مصوبه 59/3/3 شوراي انقلاب درشهرها.

\r\n

\r\n  3) مشاوره و كارشناسي و ارائه خدمات فضاي سبز براي مراجعين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب تهيه طرح ، پيشنهاد و اجراء .

\r\n

\r\n  4) تهیه طرح آبیاری قطره ای و گرفتن مشاور و پیمانکار و نظارت بر اجرای طرح .

\r\n

\r\n  5) برنامه ريزي و اقدام جهت انجام كليه عملياتهای اجرايي.

\r\n

\r\n 6) فعالیتهای فوق در قالب واحدهای فعال سازمان که شامل واحدهای زیر می باشد انجام می گردد.

\r\n

\r\n 7) اقدام جهت انجام هرس درختان توسط پرسنل فضای سبز و نظارت بر کار آنان .

\r\n

\r\n 8) اقدام جهت کوتاه کردن چمن های سطح شهر .

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: وظایف واحد عمران

\r\n امور عمرانی و شهرسازی

\r\n

\r\n -         نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی .

\r\n

\r\n -         نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری .

\r\n

\r\n -         انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل . _MORE
 _TITLE: وظایف واحد مالی

\r\n شرح وظایف مسئول امورمالی :

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n ـ رهبري و اداره امور درآمد ، كارپردازي ، حسابداري ، اموال و انبارها.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چهار چوب ضوابط ذيربط.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .

\r\n

\r\n ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

\r\n

\r\n ـ نظارت و كنترل عمليات مالي شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.

\r\n

\r\n ـ نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

\r\n

\r\n ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

\r\n

\r\n ـ ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.

\r\n

\r\n ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE
 _TITLE: وظایف واحد اداری و روابط عمومی

\r\n شرح وظایف واحد امور اداری 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ـ بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری .

\r\n

\r\n ـ نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها .

\r\n

\r\n ـ بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداری .

\r\n

\r\n ـ صدور ابلاغ احکام حقوقی کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری .

\r\n

\r\n ـ تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان ، تهیه و تکمیل فرم های ارزشیابی سالانه پرسنل اداری .

\r\n

\r\n ـ ابلاغ شرح وظایف پرسنل .

\r\n

\r\n ـ نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل .

\r\n

\r\n ـ رسیدگی به تقاضاهای استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و ... .

\r\n

\r\n ـ رسیدگی به امورکسبه درخصوص مکاتبات مجمع امورصنفی واتحادیه های تحت پوشش در خصوص صدور و تمدید پروانه کسب و ارائه پاسخ مکاتبات و استعلام ها پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهراری .

\r\n

\r\n ـ دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری و شرکت در جلسات مربوطه و ابلاغ رای کمیسیون به مالکین  .

\r\n

\r\n ـ همکاری مستمر با مجمع امور صنفی شهرستان در جهت قانونمندی و ساماندهی اصناف شهر .

\r\n

\r\n ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n وظايف روابط عمومي

\r\n

\r\n 1- هماهنگي با شهروندان جهت ملاقات با شهردار.
\r\n 2- ثبت نام و تكميل فرم ملاقات غيرحضوري با شهردار و ابلاغ جوابيه به شهروندان.
\r\n 3- اخذ اخبار از شهرداري و اعلام به جرايد و اعلام به سايت شهرداري.
\r\n 4- پيگيري در خواستهاي تلفني شهروندان.
\r\n 5- نامگذاري معابر.
\r\n 6- راه اندازي و اداره نمايشگاه هاي تبليغي شهرداري.
\r\n 7- آگهي مزايده و منافصه.
\r\n 8- نشستهاي راديويي و تلويزيوني.
\r\n 9- ارسال پيام تبريك و تسليت.
\r\n 10- بازديد از مشكلات سطح شهر و تهيه گزارش خبري.
\r\n 11- طراحي بنرها و بيلبوردها. _MORE
 _TITLE: وظایف واحد خدمات شهری

\r\n شرح وظایف مسئول خدمات شهری

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n       1. رسیدگی و مراقبت مستمر در نظافت شهر .

\r\n

\r\n       2.جلو گیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت .

\r\n

\r\n       3. نظارت بر ازبین بردن حیوانات موذی و سگهای ولگرد .

\r\n

\r\n       4. نظارت در امر برف روی ومراقبت در پاک بودن مسیلها ، جوی های آب و انهار و پیشگیری لازم در جلوگیری از جریان سیلابها به معابر در محدوده شهر.

\r\n

\r\n       5. حفظ ارتباط با ساکنین شهر و آگاه نمودن آنان از خدمات و فعالیتهای انجام شده و جلب همکاری اهالی شهر و بطور کلی ارتقاء سطح بهداشت شهر .

\r\n

\r\n       6. مسئول ستاد سیل و حوادث غیر مترقبه در محدوده شهر .

\r\n

\r\n       7. نظارت بر جمع آوری زباله و دفن ان بطریقه بهداشتی .

\r\n

\r\n       8. انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود . _MORE
 _TITLE: وظایف واحد حراست _MORE
 _TITLE: وظایف واحد حسابداری

\r\n شرح وظایف واحد حسابداري

\r\n

\r\n  ـ تنظيم اسناد هزينه هاي جاري و اسناد خريد و ليست هاي حقوق كاركنان و ليست هاي دستمزد كارگران و رسيدگي قبل از پرداخت .

\r\n

\r\n  ـ نگهداري حساب پرداخت ها و هزينه هاي مربوط به تنخواهگردان واحدهاي مختلف .

\r\n

\r\n  ـ رسيدگي به حسابها و صورت وضعيت هاي پيمانكاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري و ساير صورتحسابها .

\r\n

\r\n  ـ نظارت در مناقصه ها و مزايده ها و معاملات شهرداري در حدود مقررات و آئين نامه معاملات شهرداريها .

\r\n

\r\n  ـ نگهداري و نظارت در حساب انبارها .

\r\n

\r\n  ـ نگهداري حساب درآمد و هزينه و تأسيسات و اموال شهرداري .

\r\n

\r\n  ـ صدور حواله براي پرداختهاي عهده خزانه شهرداري .

\r\n

\r\n  ـ ثبت كليه عمليات مالي در دفاتر روزنامه و معين و كل .

\r\n

\r\n  ـ تهيه گزارشها و صورتهاي مالي و ترازنامه و گزارش تفريق بودجه.

\r\n

\r\n بايگاني اسناد و مدارك مالي .

\r\n

\r\n  ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعاليتهاي حسابداري كه در ساير واحدهاي تابعه امور مالي انجام مي شود و تمركز انعكاس و ثبت نتايج آنها در سيستم حسابداري شهرداري . _MORE
 _TITLE: وظایف و اختیارات

\r\n شهرداری (وظایف و اختیارات)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n   شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساكنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است كه از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشكیل شده است.
\r\n
\r\n   نقاطی كه شهرداری در آنجا تشكیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات كشوری، در نقاطی كه شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشكیل شود. با وجود این قانون به وزارت كشور اجازه داده است در نقاطی كه دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:
\r\n
\r\n   1) در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛
\r\n
\r\n   2) در بعضی از نقاط كه فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛
\r\n
\r\n   3) برای چند محل كه به هم نزدیك‌تر و در مجموع برای تشكیل یك شهرداری مناسبند.
\r\n
\r\n   در هر حال، تشكیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت كشور است.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n محدودۀ شهر:
\r\n
\r\n   در نقاطی كه طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای كه به تصویب وزارت كشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تكلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)
\r\n
\r\n   چون حوزۀ محلی عملكرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مكلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و  وزارت كشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات كشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت كشور و مسكن و شهرسازی تعیین می‌گردد.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n سازمان شهرداری:
\r\n
\r\n   سازمان اداری شهرداری به درآمد و امكانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسد.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n شهردار:
\r\n
\r\n   اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشكیل نشدن شوری، توسط وزیر كشور انتخاب می‌شود.
\r\n
\r\n   انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر كشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد كه تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌كند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذكور باشد.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n وظایف ادارۀ شهرداری:
\r\n
\r\n   طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:
\r\n
\r\n   1) احداث خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛
\r\n
\r\n   2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛
\r\n
\r\n   3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛
\r\n
\r\n   4) ایجاد غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛
\r\n
\r\n   5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارك‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛
\r\n
\r\n   6) صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران؛
\r\n
\r\n   7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی كه در سطح شهر ساخته می‌شود؛
\r\n
\r\n   8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛
\r\n
\r\n   9) ساختمان و آسفالت كردن كوچه‌ها و معابر عمومی.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:
\r\n
\r\n   شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را بركنار می‌كند؛ و این شورای شهر است كه نبض كارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت كامل دارد.


 _MORE
 _TITLE: وظایف و اختیارات شورای شهر

\r\n « وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر»

\r\n

\r\n 34 ماده و 9 تبصره

\r\n

\r\n  در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد 

\r\n

\r\n  1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

\r\n

\r\n تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

\r\n

\r\n تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

\r\n

\r\n تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشورو در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورتمی گیرد.

\r\n

\r\n تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.

\r\n

\r\n الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا

\r\n

\r\n ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

\r\n

\r\n ج: تعليق طبق مقررات قانوني

\r\n

\r\n د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

\r\n

\r\n 2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

\r\n

\r\n 3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

\r\n

\r\n 4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

\r\n

\r\n 5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

\r\n

\r\n 6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

\r\n

\r\n 7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

\r\n

\r\n 8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

\r\n

\r\n 9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با  رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

\r\n

\r\n 10-  تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

\r\n

\r\n 11-  همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

\r\n

\r\n 12-  تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

\r\n

\r\n تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح  مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

\r\n

\r\n 13-  تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و  ميزان كارمزد.

\r\n

\r\n 14-  تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

\r\n

\r\n تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

\r\n

\r\n 15-  تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

\r\n

\r\n 16-  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

\r\n

\r\n 17-  نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

\r\n

\r\n 18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

\r\n

\r\n 19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

\r\n

\r\n 20-  تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

\r\n

\r\n 21-  نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

\r\n

\r\n 22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

\r\n

\r\n 23-  نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

\r\n

\r\n 24-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

\r\n

\r\n 25-  تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

\r\n

\r\n 26-  تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

\r\n

\r\n 27-  تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

\r\n

\r\n 28-  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

\r\n

\r\n 29-  وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

\r\n

\r\n تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

\r\n

\r\n تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

\r\n

\r\n 30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

\r\n

\r\n تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.

\r\n

\r\n 31-  شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

\r\n

\r\n 32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

\r\n

\r\n 33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

\r\n

\r\n 34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی _MORE
 _TITLE: وظایف معاون شهردار

\r\n این صفحه به زودی بروز می گردد. _MORE
مرخصی تاکسی
عوارض خودرو
پرداخت قبوض
ثبت شکایات
شهرنما
رزرو بلیط
صورتحساب گاز
شارژ سیم کارت
پیگیری کارت سوخت
رهگیری مرسولات پستی
تسهیلات ازدواج
آرشیو اخبار
مناقصه ها و مزایده ها
تکریم ارباب رجوع
محصولات همراه
تلویزیون
رادیو
رزرو اماکن اقامتی